turkey   Thanksgiving Break   NO School – Nov. 19-23   ladybug